Cyber360 Academy

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от Кибер 360 ЕООД (“Кибер 360 ЕООД “, “Дружеството“, „Ние“), могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

ЧАСТ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кибер 360 ЕООД обработва, съхранява и защитава лични данни, събрани при изпълнение на дейността му, прозрачно, законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

    1.2. Настоящата политика се прилага и по отношение на начина, по който Служителите на Дружеството обработват лични данни за целите на разпространение на застрахователни продукти, сключване на застраховки, изпълнение на задълженията по застрахователен договор и уреждане на претенции по застрахователни договори като част от трудовите си задължения. Служителите са длъжни да спазват следните принципи при обработка на лични данни:

    1.2.1 Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.

    1.2.2 Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели или цели със сходен характер и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

    1.2.3 Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

    1.2.4. Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.

    1.2.5 Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстват на целите, за които се обработват.

    1.2.6 Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

1.3. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.

1.4. Всички лични данни и друга информация, чрез която физическото лице може да бъде идентифицирано, се събират и обработват, само ако се изисква и до степента, необходима за изпълнение на служебните задължения на Служителя, при условие че тези дейности се извършват в рамките на правомощията, предоставени на Служителя и в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни.

ЧАСТ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе-циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи-катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване или унищожаване;

ЧАСТ 3: ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 1. Право на достъп;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на преносимост на данните;
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 5. Право да се иска ограничаване на обработването;
 6. Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Право на достъп

2.1.При поискване Кибер 360 ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:

    2.1.1 потвърждение дали  Кибер 360 ЕООД обработва лични данни на лицето или не;

    2.1.2 копие от личните данни на лицето, които се обработват от Кибер 360 ЕООД, в случай, че това не накърнява чужди права и законни интереси и

    2.1.3 обяснение относно обработваните данни.

2.2. Обяснението по чл. 2.1.3 включва следната информация относно обработваните от Кибер 360 ЕООД лични данни:

    2.2.1 целите на обработването;

    2.2.2 съответните категории лични данни;

    2.2.3 получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

    2.2.4 когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

    2.2.5 съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

    2.2.6 правото на жалба до надзорен орган;

    2.2.7 когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

    2.2.8 съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;

    2.2.9 когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

2.3. Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която Кибер 360 ЕООД предоставя на субектите на данни посредством уведомление за поверителност.

3.1. При искане от субекта на лични данни Кибер 360 ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.

3.2. При предоставяне на копие от лични данни Кибер 360 ЕООД не може да разкрива следните категории данни:

3.2.1 лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;

3.2.2 данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;

3.2.3 друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.

3.3. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Кибер 360 ЕООД.

4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Кибер 360 ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията.

4.2. Кибер 360 ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

4.3 В случай, че искането за достъп до лични данни е явно неоснователно, Кибер 360 ЕООД може да откаже достъп, като аргументира отказа си и информира субекта­ на данни за правото му да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на коригиране

5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от Кибер 360 ЕООД  да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Кибер 360 ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

6.1. При поискване Кибер 360 ЕООД е длъжен да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

    6.1.1 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

    6.1.2 субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;

    6.1.3 субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

6.1.4 субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.

    6.1.5 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

    6.1.6 данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Кибер 360  ЕООД;

    6.1.7 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6.2 Кибер 360 ЕООД не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение на Кибер 360 ЕООД, което изисква обработване;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Право на ограничаване на обработването

7.1. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато е налице някое от следните основания:

    7.1.1 точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

    7.1.2 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

    7.1.3 администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

    7.1.4 субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на Кибер 360 ЕООД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

7.2. Кибер 360 ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

 1. за съхранение на данните
 2. със съгласието на субекта на данните;
 3. за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 4. за защита на правата на друго физическо лице; или
 5. поради важни основания от обществен интерес.

7.3. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по чл. 7.1. по-горе, Кибер 360 ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данните

8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Кибер 360 ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно  четене формат.

8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически осъществимо.

8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:

 1. обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
 2. обработването е основано на договорно задължение;
 3. обработването се извършва по автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

Право на възражение

9.1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от Кибер 360 ЕООД, ако данните се обработват на едно от следните основания:

9.1.1 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

9.1.2 обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на Кибер 360 ЕООД или на трета страна;

9.1.3 обработването на данни включва профилиране.

9.2. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

11.1. В случаите, когато Кибер 360 ЕООД взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

11.2. Кибер 360 ЕООД предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

ЧАСТ 4: РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.

12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 1. По електронен път на следния имейл адрес ;[email protected]
 2. На място в офис на Кибер 360 ЕООД;
 3. По пощата на адреса на Централно управление на Кибер 360 ЕООД: гр.София, бул. „Черни връх” 51Д.

 

12.3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 1. Идентификация на лицето – име и ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ; Законен Представител
 2. Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 3. Искане – описание на искането.

 

13.1 Кибер 360 ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.

13.2. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Кибер 360 ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

13.3. Кибер 360 ЕООД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

13.4. Кибер 360 ЕООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

13.5. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.